Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Popularizarea relativității lingvistice
  • Popularizing linguistic relativity

Autor:
Publicația: Diacronia, 11, A160
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Lucrarea de față distinge trei faze ale popularizării relativității lingvistice: faza inițiată de Benjamin Lee Whorf însuși; o a doua fază, în care relativitatea lingvistică a fost formulată și testată ca ipoteză de cercetare; și faza curentă, în care afirmații întemeiate pe relativitatea lingvistică apar în mass media. Pentru a diagnostica răspîndirea acestui fenomen, am avut în vedere 560 de articole în engleză și greacă, apărute în presa tipărită și electronică. Articolele au fost publicate de-a lungul perioadei 2010–2019. Pot fi împărțite, nu absolut neechivoc, în optsprezece categorii. Unele dintre articole relatează explicit despre cercetări asupra relativității lingvistice, în timp ce altele, abordînd teme diverse—eficiența discursului managerial, justețea corectitudinii politice, posibilitatea de a comunica cu ființele extraterestre etc.—, operează implicit cu idei stimulate de relativitatea lingvistică. Numărul mare de categorii, precum și existența tacită a unor asemenea idei într-un număr crescînd de articole sînt indicatori ai gradului de popularitate atins de relativitatea lingvistică în discursul lingvisticii populare.
  • This paper distinguishes three phases in the popularization of linguistic relativity: the phase initiated by Benjamin Lee Whorf himself; a second phase during which linguistic relativity was formulated and tested as a research hypothesis; and the current phase during which language-relativistic assumptions have penetrated the mass media. To diagnose the spread of relativistic assumptions, 560 articles in both English and Greek print and electronic media were considered. The articles were published over the period 2010–2019. They fall, roughly, into eighteen categories. Some of the articles report explicitly on linguistic relativity research, while others presuppose language-relativistic ideas in handling issues as disparate as the effectiveness of managerial discourse, the appropriateness of political correctness, or the possibility of communicating with aliens. The large number of article categories as well as the tacit assumption of linguistic relativity in a growing number of articles are indicators of how popular linguistic relativity has become in folk-linguistic discourse.
Cuvinte-cheie:
  • antropologie lingvistică, psiholingvistică, etnolingvistică, istoria limbii
  • linguistic anthropology, psycholinguistics, ethnolinguistics, history of language
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

16Steven PinkerThe Language Instinct
How the Mind Creates Language
Harper Collins / Penguin1994, 2007, 2010
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO