Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Ironie, umor și cultură în How to Be a Brit de George Mikes: perspective teoretice ale relevanței
  • Irony, humour and culture in George Mikes’ How to Be a Brit: relevance-theoretical perspectives

Autor:
Publicația: Diacronia, 10, A144
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Lucrarea de față își propune să analizeze rolul pe care umorul și ironia îl joacă în interpretarea cărții lui George Mikes How to be a Brit. Se va arăta că aceste resurse sînt importante pentru ca cititorul să înțeleagă și să se bucure de sensul pe care autorul intenționează să îl comunice. Mikes a căutat să arate inconsecvențele și incongruențele societății și culturii britanice, prin prisma „străinului”, a celui care nu aparține locului. Ironia și umorul devin resurse stilistice care ghidează cititorul în interpretarea textului. Cadrul aplicat este cel al teoriei relevanței, o abordare pragmatică ce evidențiază procesele de inferență implicate în înțelegerea mesajului. Totuși, viziunea pe care o atare teorie ar oferi-o asupra culturii a fost adesea neglijată sau greșit înțeleasă.
    Prin urmare, această lucrare va căuta să urmărească dacă teoria relevanței în ansamblu și, în mod concret, propunerile sale referitoare la umor, ironie și cultură pot ajuta cititorul să facă față semnificației operei analizate. Se va arăta că un echilibru adecvat între derivarea inferențială a sensului transmis de emițător, pe care o execută cititorul și libertatea lui de a ajunge la propriile concluzii (care sînt în orice situație restricționate de text) ajută la o mai bună înțelegere și interpretare a textului.
  • This paper aims to analyse the role played by humour and irony in the interpretation of George Mikes’ How to Be a Brit. It will be contended that these resources are important for the reader to understand and enjoy the meaning intended to be communicated by the author. Mikes must have sought to show the inconsistencies and incongruities of the British society and culture, under the perspective of an ‘alien’, of an outsider. Therefore, irony and humour become stylistic resources that guide the reader’s interpretation of the text. The framework applied will be relevance theory, a pragmatic approach which highlights the inferential processes involved in the understanding of a message. However, its views on culture have often been neglected or misunderstood.
    This paper will therefore seek to trace whether relevance theory as a whole, and concretely, its proposals concerning humour, irony and culture can help the reader to cope with the meaning of the work under analysis. It will be contended that a proper balance between the reader’s inferential derivation of the meaning conveyed by the speaker and his freedom to reach his own conclusions (which are in any case constrained by the text) helps to a better understanding and interpretation of the text.
Cuvinte-cheie:
  • pragmatică, retorică, stilistică
  • pragmatics, rhetoric, stylistics
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO