Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Forme și funcții ale limbajului vag în rezumate ale unor articole publicate în reviste științifice
  • Forms and functions of vague language in academic journal article abstracts

Autor:
Publicația: Diacronia, 9, A133
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Această lucrare raportează o investigație exploratorie a componentelor (engl. moves) IMRaD ale rezumatelor (Introducere, Metodă, Rezultate și Discuții) care demonstrează gradul de informare în termeni de explicabilitate referențială a textelor academice și utilizarea limbajului vag în rezumate ale articolelor publicate în reviste academice în 2010 și 2011. Domeniile de cercetare asupra cărora se concentrează aceste articole și rezumatele lor sînt: limbă și lingvistică, literatură și studii culturale. Analiza datelor, bazată pe un cadru de analiză existent (Cutting, 2012), a arătat că autorii folosesc limbaj vag—de exemplu, substantive cu sens generic, mecanisme de eschivare (hedging devices), cuantificatori vagi etc.—și că rezumatele constau în principal din componentele introducere și discuții. Rezultatele cercetării asupra redactării rezumatelor articolelor științifice pot fi de folos atît cercetătorilor debutanți care publică astfel de articole, cît și cadrelor didactice universitare care le îndrumă activitatea.
  • This paper reports on an exploratory investigation of the IMRaD moves (Introduction, Method, Results and Discussion) which show the degree of informativeness in terms of referential explicitness of academic texts and of use of vague language in academic journal abstracts published in 2010 and 2011. The areas of research these articles focus on are: language and linguistics, literature and cultural studies. The analysis of the data, based on an existing analytical framework (Cutting, 2012), revealed that authors use vague language (e.g.: ‘general nouns’, ‘hedging devices’ and ‘vague quantifiers’) and that the abstracts mostly consist of the introduction and discussion moves. Results of research into the writing of article abstracts may benefit both novice academic text writers and academics guiding their work.
Cuvinte-cheie:
  • rezumate ale articolelor din reviste academice, limbaj vag, componente IMRaD
  • academic journal abstracts, vague language, IMRaD moves
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO