Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Cererea cananeencei sau despre rugăciune ca formă de politețe lingvistică
  • The Canaanite woman’s request or about prayers as forms of linguistic politeness

Autor:
Publicația: Diacronia, 8, A114
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Lucrarea își propune să stabilească limitele semantice dintre termenii rugăciune și rugăminte, implicit sensurile pragmatice comportate de cele două lexeme la diferite niveluri ale limbii. În ceea ce privește rugăciunea, destinatorul transmite un mesaj unui destinatar non-saturabil referențial în contextul pragmatic al lumii fenomenale, ci „reperabil” exclusiv în lumea necesității. Vom exemplifica o mostră de dialog dintre reprezentanții (femeia cananeeancă și Iisus Cristos) a două spații delimitate spiritual. Femeia cere milostivirea proprie întru deposedarea fiicei de duhuri necurate. Prin dibăcia cu care știe să negocieze sensurile respectînd pozițiile de rol situațional, ea se dovedește o bună practicantă a principiului cooperativ, în general, a politeții pragmatice, în special. Locutoarea face apel la mișcările de susținere a celor mai adecvate strategii discursive, care o vor conduce la obținerea unui nivel optim de comunicare, mai exact la dobîndirea obiectului rugăciunii sale: însănătoșirea fiicei.
  • The paper aims to establish the semantic boundaries between the terms prayer and request, and implicitly the pragmatic meanings actualized by the two lexemes on different levels of language. Through prayers, a sender conveys a message to a referentially indeterminate receiver in the pragmatic context of the phenomenal world, but “identifiable” exclusively in the world of necessities. The author will adduce as an example a dialogue between the representatives of two spiritually delimited spaces (the Canaanite woman and Jesus Christ). The woman asks for her own mercy with the purpose of exorcising her daughter’s evil spirits. Due to the skilfulness with which she negotiates meanings while observing situation roles, the woman proves to be a good practitioner of the cooperative principle, in general, and of pragmatic politeness, in particular. The locutor uses devices to support the most appropriate discourse strategies which would lead her to obtain an optimum level of communication – more precisely, to accomplish the aim of her prayer: her daughter’s recovery.
Cuvinte-cheie:
  • stilistică, text biblic, filologie, etnolingvistică, retorică
  • stylistics, biblical text, philology, ethnolinguistics, rhetoric
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

2Daiana FelecanConstrucție și interpretare în rugăciuneTDR, IX, 125-1352018pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO