Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Literatura – un interstițiu discursiv
  • Literature as discursive interstice

Autor:
Publicația: Diacronia, 5, Secțiunea Eseu, A79
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Pornind de la un caz celebru de geneză literară, mai precis rescrierea piesei Englezește fără profesor în varianta La Cantatrice chauve, lucrarea de față analizează relația complexă dintre obiectele cu pretenție literară și spațiul literar. Perspectiva asumată este derivată din pragmatica discursului literar (cf. Maingueneau, 2007), fiind interesată în a observa caracterul procesual al fenomenului literar, caracter care nu poate fi gîndit în afara relației cu metamorfozele imaginarului socio-cultural. Observînd caracterul relațional al noțiunii de literatură de-a lungul istoriei și capacitatea sa continuă de a se metamorfoza în relație cu obiectele care îi contesta stabilitatea, observînd calitatea literaturii de „interstițiu discursiv” sau pe aceea de „discurs constituent”, analiza își propune să arate faptul că obiectele textuale care tentează intrarea în „cîmpul literaturii” sînt semnalele presiunilor pe care istoria și metamorfozele culturale generate de aceasta le exercită asupra fenomenului literar, imprimîndu-i acestuia o importantă dimensiune transgresivă.
  • Starting with a famously popular case of literary genesis, which is the rewriting of the theatre play English Without a Teacher in the new variant of The Bald Soprano, this paper aims at analysing the complex relationship between textual objects of literary pretension and the literary space. The paper’s assumed perspective derives from the pragmatics of literary discourse (cf. Maingueneau, 2007), while at the same time it is concerned with analysing the processual features of literary phenomena. It seems that these features can only be analysed in relation to the metamorphoses of the social and cultural imaginary. Emphasizing these relational features of the notion of literature across history and also emphasizing the capacity of literature to remain in a process of continual metamorphosis while being in close contact with the textual objects which seek to challenge its stability, and at the same time, emphasizing the status of literature as ‘discursive interstice’ or as ‘self-constituting discourse’, the paper sets out to show the fact that textual objects which aim at transgressing the ‘literary space’ are in fact the signals released from the pressure history and the cultural metamorphoses it has generated exercises on the literary phenomenon. This pressure seems to have offered literature a transgressive dimension.
Cuvinte-cheie:
  • pragmatică literară, poetică, teoria literaturii
  • literary pragmatics, poetics, literary theory
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO