Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

 • Dimensiuni ale timpului în Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, I–IV, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu
 • Temporal dimensions in Notes on Manuscripts and Old Books in Moldavia, I–IV, a corpus edited by I. Caproșu and E. Chiaburu

Autor:
Publicația: Diacronia, 5, A72
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
 • Textul de față este parte a unor preocupări mai ample, privitoare la evoluția mentalităților în perioada de după secolul al XVI-lea, scopul cercetării de față fiind acela de a identifica și discuta modalitățile în care oamenii epocii respective percepeau timpul.
  Cercetarea noastră a avut în vedere materialul oferit de însemnările—cu valoare de sine stătătoare—pe care cititorii le-au făcut pe paginile scrierilor apărute în Moldova, de-a lungul a mai bine de 400 de ani. Principalele instrumente cu care am operat au fost analiza și sinteza, din perspectivă diacronică, de la particular la general, pe cale inductivă.
  S-a conturat astfel o imagine a modalităților de percepere și redare a evenimentului, ca element al timpului, și a felului în care timpul devine reperul fundamental al vieții, cel care cuprinde, marchează și generează întreaga realitate.
 • This article is part of a broader research regarding the evolution of mentalities in the period starting with the 16th century, the aim of the present research being to identify and discuss the ways in which people in those days perceived time.
  Our research focused on the material provided by the marginal notes—with a value of their own—made by readers on the pages of manuscripts from Moldavia over the span of more than 400 years. The main instruments we have employed are analysis and synthesis, from a diachronic perspective, from particular to general, by means of the inductive method.
  As a result, an image has been shaped of the means by which the event, as an element of time, was perceived and rendered, and of the way in which time becomes the fundamental landmark of life, the one that comprises, marks, and generates the entire reality.
Cuvinte-cheie:
 • însemnări de pe manuscrise, istorie, cultură, mentalitate
 • notes on manuscripts, history, culture, mentality
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO