Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (II)
  • Translation difficulties in the Romanian version of Arthur Schopenhauer’s Aphorisms. A contrastive and diachronic analysis (II)

Autor:
Publicația: Diacronia, 4, A52
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • În acest articol continuăm analiza lingvistică a versiunilor românești ale unei opere de maturitate a filosofului german Arthur Schopenhauer, Aforisme asupra înțelepciunii în viață. Vom păstra cele două direcții de cercetare, cea contrastivă (rezultată din suprapunerea textului-sursă și a textului-țintă) și cea diacronică (urmărind intervențiile realizate de același traducător asupra propriului text, la intervale de timp diferite). Vom prezenta, de asemenea, rezultatele cercetării, precum și concluziile rezultate în urma acestui demers, a cărui perspectivă lingvistică ne-a permis să urmărim, într-un mod obiectiv, maniera în care traducătorul (Titu Maiorescu) a rezolvat dificultățile de transpunere în românește ale unui text filosofic german, consemnînd atît reușitele, cît și nereușitele sale.
    Demersul de analiză lingvistică a traducerii unui text filosofic ni s-a părut util nu doar studiului nostru, ci și viitorilor eventuali traducători ai Aforismelor, a căror intenție ar putea fi aceea de a adapta discursul versiunii românești a lui Titu Maiorescu la limba română contemporană, ținînd seama de evoluția evidentă a acesteia și, mai ales, a componentei sale de limbaj filosofic.
  • This paper continues the linguistic analysis on various editions of the Romanian version of Arthur Schopenhauer’s late philosophical work Aphorisms on the Wisdom of Life, an analysis which was conducted along two research directions that have been here preserved: the contrastive one (a direct comparison between source-text and target-text) and the diachronic one (considering the translator’s interventions on his own text at different points in time). The results of this analysis shall be presented here along the conclusions of the linguistic approach performed in order to objectively observe the way the translator, Titu Maiorescu, solved the difficulties of translating a German philosophical text into Romanian, by recording both his achievements and his imperfections.
    The linguistic approach of our analysis is useful not only to our discussion on philosophic translation, but also to possible forthcoming translators of the Aphorisms, whose intention might be that of adapting the discourse of the existent Romanian version written by Titu Maiorescu to the possibilities of Romanian contemporary language, considering its considerable evolution, especially as far as philosophical terminology is concerned.
Cuvinte-cheie:
  • traducere, diacronie, analiză comparată
  • translation, diachrony, comparative analysis
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO