Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (II)
  • The Homeric poems in Romanian attire. A diachronic analysis (II)

Autor:
Publicația: Diacronia, 3, A34
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • În acest articol continuăm analiza diacronică a versiunilor românești ale poemelor homerice, cf. Bârlea (2015c). Se păstrează tripla perspectivă a abordării: a) evoluția studiilor homerice internaționale, care facilitează ediții tot mai detaliate și mai exacte ale textelor homerice; b) evoluția limbii române literare în perioada vizată (1837–2012), cu unele referiri la perioade mai vechi; c) diferențele de opțiuni traductologice. De data aceasta, avem în vedere domenii pe cît posibil distincte din structura limbii traducerilor—aspectele fonomorfologice și aspectele lexicosemantice. O atenție specială este acordată localizărilor lingvistice, strîns legate de mentalitățile și realitățile istorice ale spațiului românesc în care circulă aceste traduceri succesive din opera lui Homer. În primul caz, am vizat mai ales problemele de grafie și accent, iar în al doilea, am avut în vedere nu numai repartizarea diacronică a formelor și sensurilor cuvintelor, ci și dispunerea diastratică și diatopică.
  • In this article we continue the diachronic analysis of the Romanian versions of the Homeric poems, cf. Bârlea (2015c). The triple perspective of the approach is being maintained: a) the evolution of international Homeric studies, which facilitates evermore detailed and exact editions of the Homeric texts; b) the evolution of the literary Romanian language in the period considered (1837–2012), with some references to older periods; c) the differences between translational choices. This time we are concerned with more distinct domains in the language structure of the translations—phonological-morphological and lexical-semantic aspects. Special attention is paid to linguistic localizations, closely linked to the mentalities and historical realities of the Romanian space of circulation of these successive translations from Homer. In the first case, we have concentrated on the problems of orthography and stress, while in the second we have considered not only the diachronic distributions of word forms and meanings, but also their diastratic and diatopic location.
Cuvinte-cheie:
  • traducere, limbă literară, diacronie, fonomorfologie, echivalări lexico-semantice, localizare
  • translation, literary language, diachrony, phonetics and morphology, lexical-semantic renderings, localization
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO