Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elements of Pragmatics in Political Discourse

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LX (2), p. 45
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • Politics is about “language in context.” Put simply, there could be no political discourse outside a political context and without the support of language. Seen from this perspective, pragmatics plays a decisive role in the process of political communication. Still, the most interesting part is to detect these elements of pragmatics in political discourse and to analyse if they are used properly, that is, in accordance with pragmatic laws. Of course, the speaker may be or may not be aware of all these pragmatic rules, most of them “squeezed” into discourse at the well-nigh intuitive level of common-sense, but if we detect that they are broken too often, we might talk about cases of linguistic manipulation.
  • [Elemente de pragmatică în discursul politic.] Politica funcționează prin limbaj în context, spus simplu, nu ar fi posibilă existența discursului politic în afara contextului specific al acestuia și fără suportul instrumental al limbajului. Din această perspectivă, pragmatica joacă un rol decisiv în procesul de comunicare politică. Partea cea mai interesantă în această poziționare este aceea de a detecta aceste elemente pragmatice din discursul politic și de a analiza dacă sunt folosite corespunzător, mai precis în concordanță cu legile pragmaticii. Bineînțeles, vorbitorul poate fi conștient sau nu de aceste reguli pragmatice, majoritatea apărând în discurs la un nivel natural, aproape intuitiv al vorbitorului, însă dacă se detectează încălcarea acestora cu o frecvență sporită, poate fi vorba de instanțe de manipulare lingvistică.
Cuvinte-cheie:
  • pragmatics, political discourse, language in context, speech-acts, cooperative principles, legitimating function
  • pragmatică, discurs politic, limbaj în context, acte de vorbire, principiul de cooperare, funcție de legitimizare
Limba: engleză

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

73John Austin
  • How to do Things with Words
  • Cum să faci lucruri cu vorbe
Clarendon Press; Paralela 451962; 2003, 2005 (trad.)

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: