Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Conceptul ‘Treime’ din Paradisul lui Dante reflectat în traducerile românești
  • The concept of ‘Trinity’ in Dante’s Paradise as reflected in Romanian translations

Autor:
Publicația: Diacronia, 2, A19
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Traducătorul Paradisului lui Dante întîmpină o dificultate de dublu nivel. Mai întîi, pe cea rezultată din limitarea inerentă condiției umane în a exprima inefabilul, pe care o resimte autorul; apoi, pe cea rezultată din dificultatea limbajului pe care Dante însuși îl construiește pentru a depăși prima dificultate. Reușita sau eșecul unei traduceri se măsoară în funcție de procentul din mesajul original pe care traducătorul îl face accesibil cititorului de altă limbă, iar acest procent poate fi constatat numai prin analiza comparativă. Lucrarea de față își are ca fundament analiza comparativă dintre textul original al Paradisului și traducerile sale românești, cu referire la contextele în care apare conceptul ‘Treimii’; acest examen arată că în versiunile românești sînt și echivalări reușite, fidele semantic și formal, dar și cazuri de „trădare” a originalului.
  • The translator of Dante’s Paradise is faced with a double difficulty. The first results from the limitation—inherent in the human condition—to express the ineffable, which the author experiences; the second stems from the difficulty of language that Dante himself builds in order to overcome the first difficulty. The success or the failure of a translation is measured in terms of how much of the original message the translator manages to make available to the reader in a foreign language, and this percentage can only be revealed by comparative analysis. Therefore, this paper starts from a comparative analysis between the original text of the Paradise and its Romanian translations, with a focus on the contexts that foster the concept of ‘Trinity’; the analysis carried out on the Romanian versions revealed both successful equivalences, semantically and formally faithful to the original, and cases of “betrayal” of the original text.
Cuvinte-cheie:
  • Treime, Paradisul, Dante, traducere, desemnare
  • Trinity, Paradise, Dante, translation, designation
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO