“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Auxiliarul condiționalului românesc: argumente semantice și funcționale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat
  • The auxiliary of the Romanian conditional: semantic and functional arguments concerning the reconstruction of a disputed grammaticalization process

Author:
Publication: Diacronia, 6, A88
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Articolul își propune să demonstreze avantajele explicative ale vechii ipoteze asupra originii auxiliarului condiționalului analitic românesc ( + infinitiv) în imperfectul verbului (a) vrea < *volere (< VELLE). Procesul de gramaticalizare, reconstituit prin comparația cu celelalte limbi romanice și prin raportare la direcții tipice ale schimbării lingvistice, presupune faze semantice intermediare (valoarea de viitor în trecut, valoarea ipotetică preponderent contrafactuală), ale căror urme se pot găsi în primele texte românești (traduse), dar au fost puse, în general, pe seama simplei calchieri din limbile-sursă. Utilizările condiționalului cu auxiliarul cu formă redusă (, ai etc. + infinitiv) sînt raportate la cele (coocurente în textele vechi) ale condiționalului în care auxiliarul este recognoscibil (vrea + infinitiv) și pentru care este încă puternică valoarea din prima etapă de gramaticalizare—de viitor în trecut. Textul propune și o explicație pentru formele atipice din paradigma auxiliarului de condițional—aș(i), ar(ă)—prin suprapunerea dintre formele de imperfect și cele de perfect simplu ale verbului (a) vrea.
  • This paper aims at demonstrating the explanatory advantages of the old hypothesis concerning the origins of the auxiliary of the Romanian analytic conditional ( + infinitive) as deriving from the imperfect tense form of the verb (a) vrea ‘(to) want’ < *volere (< VELLE). The grammaticalization process, reconstructed through the comparison with the other Romance languages and by relating it to typical directions of the linguistic change, presupposes intermediary semantic phases (the future-in-the-past value, the hypothetical value which is mostly counter-factual), whose traces may be found in the first Romanian (translated) texts, but which have been generally considered a consequence of the simple loan translation from the language source. The uses of the conditional with a reduced auxiliary (, ai, etc. + infinitive) are related to those (co-occurring in the old texts) of the conditional with a recognisable auxiliary (vrea ‘wanted’ + infinitive), for which the value specific to the first grammaticalization stage is still strong—that of a future-in-the past. The text also puts forth an explanation for the atypical forms within the paradigm of the conditional auxiliary—aș(i), ar(ă)—through the overlap between the forms of the imperfect and the simple past of the verb (a) vrea ‘(to) want’.
Key words:
  • gramatică istorică, diacronie
  • historical grammar, diachrony
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 26

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
9Mihaela PopescuViitorul și condiționalul în limbile romanice
Abordare morfosintactică și categorizare semantică din perspectivă diacronică
Editura Universitaria2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
26Alexandru PhilippideIstoria limbii românePolirom2011
6Manuela Nevaci, Aida TodiThe Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal AspectsRRL, LIV (1-2), 137-1502009pdf
html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
6Martine Coene, Liliane TasmowskiOn the Balkan-Slavic Origins of the Romanian ConditionalRRL, LI (2), 321-3402006pdf
html
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
33Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
6Dan BugeanuFormarea condiționalului în limba românăSCL, XXI (5), 5431970
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
7V. P. TitovaO problemă litigioasă a morfologiei istorice romînești (Originea condiționalului)SCL, X (4), 5611959
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
15Alexandru RosettiLimba română în secolul al XVI-leaEditura Cartea Românească1931
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
102Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
19Alexandru PhilippideIntroducere în istoria limbei și literaturei romîneEditura Librăriei Frații Șaraga1888html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN