“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Scrisul epistolar românesc: o perspectivă cultural-retorică (I)
  • Romanian letter-writing: a cultural-rhetorical perspective (I)

Authors:
Publication: Diacronia, 3, A39
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Articolul are ca țel prezentarea caracteristicilor de ordin cultural și retoric ale scrisului epistolar, prin urmărirea momentelor esenţiale din evoluţia scrisorii în spaţiul european şi în cel românesc. În epoci succesive, delimitarea cadrelor retorice în care se dezvoltă scrisul epistolar este dirijată de repere distincte, de la canoanele discursive ale antichităţii și încercările de formulare a unor teorii epistolare în epoca postclasică la apariţia manualelor epistolare medievale şi a lucrărilor de retorică epistolară din epoca Renaşterii sau la înflorirea corespondenței private în perioada Barocului și în Secolul Luminilor. Tendința naturală de adaptare a retoricii epistolare la resursele idiomatice ale limbilor vernaculare a favorizat apariția și dezvoltarea unui stil epistolar românesc, ale cărui coordonate culturale și retorice sînt schițate în lucrarea de față.
  • The paper aims at revealing the cultural and rhetorical features of the Romanian letter-writing by outlining the key stages in the evolution of the letter in Europe and in the Romanian cultural space. In the subsequent ages, the profile of the rhetorical frame that enabled the development of letter-writing was governed by distinct guidelines, from the discursive canons of the Antiquity and the attempts to set out an epistolary theory in the postclassical age or the emergence of the medieval epistolary manuals and of the works of epistolary rhetoric from the Renaissance to the flourishing of private correspondence in the Baroque and the Enlightenment. The natural tendency to adapt the epistolary rhetoric to the idiomatic resources of the vernacular languages spoken in Europe favoured the outset and the advancement of a Romanian epistolary style whose cultural and rhetorical coordinates are sketched in the present article.
Key words:
  • retorică, scrisoare, istoria scrisului epistolar
  • rhetoric, letter, history of letter-writing
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 1

References in this publication: 14

4Michael Metzeltin, Margit ThirAntropologia textuluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
2Liliana SoareCrestomaţie de limbă română veche şi modernă
(1521-1881)
Universitaria2013
4Alexandru GaftonReflectarea tensiunii cultural / cultual în procesul de declarare a surselor textului biblic. Cazul vechilor traduceri româneştiAUI, LVIII, 127-1532012pdf
4Carmen Vlad« Le texte iceberg » aux frontières de la linguistique, de la pragmatique et de la sémiotiqueRRL, LIII (3), 341-3602008pdf
html
32David CrystalLanguage and the InternetCambridge University Press2001; 2006
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
44Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
17Ion Gheție, Alexandru MareșIntroducere în filologia românească
Probleme. Metode. Interpretări
Editura Enciclopedică Română1974
42Marcus Fabius QuintilianArta oratorică
Vol. I-III
Minerva1974
22P. P. PanaitescuÎnceputurile și biruința scrisului în limba românăEditura Academiei1965
19Alexandru PhilippideIntroducere în istoria limbei și literaturei romîneEditura Librăriei Frații Șaraga1888html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN