Vlad Cojocaru

Vlad Cojocaru

 Cercetător la Departamentul de toponimie al Institutului de Filologie Română A. Philippide. Domenii de interes: onomastică romanică, slavistică, lingvistică generală, dialectologie; arii de competenţă: toponimie, lexicografie toponimică, istoria limbii române, interferenţe lingvistice - interferenţe onomastice. Publicaţii: Toponimia văii mijlocii a Trotuşului. Dinamica structurilor toponimice, Iaşi, Casa Demiurg, 2005; redactor la seria Tezaurul toponimic al României. Moldova, vol. I, Partea 1 şi 2(1991-1992) şi coautor al Părţii a 3-a a aceluiaşi volum şi al vol. II intitulat Mic dicţionar toponimic al Moldovei, structural şi etimologic. Partea 1. Toponime personale (2014). Articole: Câmpul semantic al noţiunii de loc defrişat în toponimia din bazinul Uzului (Moldova), în ALIL, tom XXVIII / 1981-1982, seria A, p. 63-80; Două surse cartografice ruseşti vechi ca documente lingvistice, în ALIL, XLII-XLIII, 2002-2003, 103-117; Dynamique des champs toponymiques en zones bilingues, în Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes: Innsbruck 2007 (editori Maria Iliescu, Heidi Siller-Runggaldier, Paul Danler), Berlin, New York,  Ed. De Gruyter, 2010, t. I, 287-294; Toponymes et appellatifs géographiques, în „Nouvelle Revue d’Onomastique”,   tom 47-48, 2007, 185-198; Toponymische Interferenzen in zwei-sprachigen Arealen. Toponymische Integration, în Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau, 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik Weltweit, vol. 17, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien, Peter Lang Verlag, 2013; Provocări istorice şi geografice ale toponimiei, în ALIL, LV, 2017, 185-194. Recenzii: Ion Donat, Şerban Papacostea, Ţinuturile dintre Carpaţi şi Siret într-o descriere austriacă de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, Brăila, Editura Istros, 2015, 328 p. 

Texte publicate în „Diacronia”

ArticolDiacronia 8, 7 octombrie, 2018, A122
O diferențiere atipică: Vaslui vs Vasluieț

Alte publicații

Baza de date „Diacronia” (BDD)