“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Interjecția în texte vechi românești
  • The interjection in old Romanian texts

Author:
Publication: Diacronia, 6, A93
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Lucrarea încearcă să identifice problemele speciale puse de studiul interjecției în limba română veche (pe baza examinării unui corpus de texte aparținînd perioadei 1600–1780, raportate la texte din româna modernă). Am urmărit în ce mod anumite formațiuni interjecționale au dobîndit, prin expansiune diacronică, noi valori gramaticale, semantice și pragmatice.
    Structura lucrării este următoarea: secțiunea introductivă (§1) prezintă pe scurt poziția autoarei privind statutul ocupat de categoria interjecției la nivel morfosintactic, semantic și pragmatic (§1.1) și privind relația dintre diverse structuri lingvistice și procesul lor de gramaticalizare / pragmatizare (§1.2); §2 se referă la traseele specifice urmate de evoluția diverselor categorii de interjecții analizate, de la româna veche spre româna modernă: prezentativele adecă, iată, ni (§2.1), hortativele haide, ni (§2.2), conativele bre, măi (§2.3), conectorii cu funcție de semnale demarcative adevăr, amin (§2.4); §3 are ca obiectiv descrierea unei specii de derivație delocutivă, ilustrată, în limba română, de variantele semantice lexicalizate ale interjecției secundare Doamne!; studiul se încheie cu cîteva concluzii referitoare la rezultatele cercetării (§4).
  • The paper tries to identify the special problems posed by the study of interjection based on the examination of a corpus of texts from the old Romanian (1600–1780), referring to texts from modern Romanian. We have watched how certain interjectional formations have acquired, through diachronic expansion, new grammatical, semantic and pragmatic values.
    The structure of the paper is the following: the introduction (§1) summarizes the author’s position on the status of the interjection category at a morphosyntactic, semantic and pragmatic level (§1.1) and on the relation between different linguistic structures and their grammaticalization / pragmaticalization process (§1.2). The second section (§2) refers to the specific routes followed by the evolution of the various categories of the analysed interjections, from the old Romanian to the modern Romanian: the presentatives adecă, iată, ni (§2.1), the hortatives haide, ni (§2.2), the addressing particles bre, măi (§2.3), the connectors with demarcation signal function adevăr, amin (§2.4). The third section (§3) has as objective the description of a species of delocutive derivation, illustrated in Romanian by the lexicalized semantic variants of the secondary interjection Doamne!. The study concludes with several final considerations regarding the results of the research (§4).
Key words:
  • interjecție, expansiune diacronică, derivare semantică, română veche, română modernă pragmatizare
  • interjection, diachronic expansion, semantic derivation, old Romanian, modern Romanian, pragmatization
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 14

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
3Margareta Manu MagdaVorbirea directă în texte românești din secolul al XVI-leaDiacronie–sincronie, I, 2872014pdf
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
18Ariadna ȘtefănescuConectori pragmaticiEditura Universității din București2007
45Maria Cvasnîi CătănescuRetorică publicistică
De la paratext la text
Editura Universității din București2006
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
57Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
38Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN