“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Despre o controversă lingvistică biseculară: cui aparţine primordialitatea? limbii române, limbii dacice, limbii latine barbare sau...?

Author:
Publication: Philologia, LXI (1-2), Section Istoria lingvisticii, p. 3
p-ISSN:1857-4300
Publisher:Academia de Științe a Moldovei
Place:Chișinău
Year:
Abstract:
  • [Concerning a bisecular linguistic controversy: Which is primordial? The Romanian language, the Dacian language, the Vulgar Latin or ...?]
    The article examines the linguistic research of the past 20-25 years, in which it is claimed that Romanian was not descended from Latin, but it is a continuation of the Dacian language, in this sense the New School of Romanian Linguistics appeared. After examining a huge linguistic, historical and archaeological material, they prove that this theory is only partially accurate, meaning that Romanian is not a direct descendant of Latin. Obviously, the representatives of this research department exaggerate, claiming that the Dacian language would be a different language from Latin. It is true that Romanian, like other neo-Romanian languages, does not come from the Latin language encoded in grammars and spoken by Romanian writers, orators and politicians. It descends from the dialects spoken in the Balkans by the ancient populations, including the Geto-Dacians, dialects labelled by the Roman aristocracy as barbarous, rustic, vulgar, all of them considered as dialects or languages, including the Latin language and that of the Geto-Dacians. Finally, the author warns all those who are concerned with the Romanian history and language that it would be advisable to avoid the extremes and take into consideration the Latin expression aurea mediocritas “the golden mean” - a kind of exhortation to temperance, to avoiding excesses.
  • În articol se examinează cercetările de lingvistică din ultimii 20-25 de ani, în care se face tentativa de a demonstra că limba română nu ar descinde din cea latină, ci ar fi o continuatoare a limbii dacilor, în acest sens excelând Noua Școală Lingvistică Românească. În urma examinării unui imens material lingvistic, istoric şi aeheologic, se demonstrează că această teorie este doar parțial corectă, în sensul că limba română nu este o descendentă directă a limbii latine. Eident, reprezentanții acestei direcții de cercetare exagerează, declarând că limba dacilor ar fi o cu totul altă limbă decât latina. Este adevărat că limba română, ca și celelalte limbi neoromanice, nu descinde din limba latină codificată în gramatici și vorbită de oamenii de cultură, scriitorii, oratorii și oamenii politici romani, ci descinde din dialectele vorbite în Balcani de populațiile antice, inclusiv de geto-daci, dialecte etichetate de protipendada romană ca fiind barbare, rustice, vulgare, toate fiind dialecte sau graiuri, inclusiv limba latină și cea a geto-dacilor, ale străvechii limbi trace. În fine, autorul atenționează pe toți cei care sunt preocupați de istoria poporului român și a limbii române, că ar fi indicat să se evite extremele şi să ne conducem de expresia latină aurea mediocritas „aurita cale de mijloc” – un fel de îndemn la cumpătare, la evitarea exceselor.
Key words:
  • dacian, get, the Barbarian language, the Dacian language, the Geto-Dacian language, the Latin language, Romanian, the Thracian language, Ancient Latin, Vulgar Latin, origin, pelasgian, roman, thracian
  • dac, get, limbă barbară, limbă dacă, limbă geto-dacă, limbă latină, limba priscă, limbă română, limbă rumână, limbă tracă, limbă vulgară, origine, pelasg, roman, trac
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 7

1Doina ButiurcăFondul latin şi inovaţia în vocabularul panromanicLRM, XVI (4-6), 782006pdf
33Grigore BrâncușIstoria cuvintelorEditura Fundaţiei România de mâine2004
32Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
13George GiugleaFapte de limbă
Mărturii despre trecutul românesc. Studii despre istoria limbii, etimologie, toponimie
Editura Științifică și Enciclopedică1988
19Ariton VraciuLimba daco-geţilorEditura Facla1980
26Ion I. RussuElemente autohtone în limba română
Substratul comun româno-albanez
Editura Academiei1970
17Emil VîrtosuPaleografia româno-chirilicăEditura Științifică1968

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: