“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Verbe derivate cu în– (îm–). Abordări logico-semantice în texte vechi românești
  • Verbs derived with în– (îm–). Logico-semantic approaches in Old Romanian texts

Author:
Publication: Diacronia, 5, A67
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Lucrarea de față, înscrisă în cadrul morfologiei derivaționale, vizează analiza verbelor derivate cu în– (îm–), excerptate din texte vechi românești, din perspectivă logico-semantică.
    Pornind de la premisa că, indiferent de etapele unui idiom, există suficiente mijloace de redare a unor aspecte ce țin, în principiu, de creativitatea lexicală internă a limbii în cauză, este interesant de evidențiat modul în care se reflectă ‘schimbarea de stare’, în principalele texte vechi din româna literară. Grilele de analiză includ principiile semantic și morfologic—adaptate materialului nostru de lucru, constituit dintr-un corpus care cuprinde texte religioase și laice, datate din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea.
    Demersul nostru a vizat diferite posibilități de exprimare a ‘transfomării’ concretizate în procesul evolutiv-dinamic, ținînd cont de raporturile categoriale autorizate între prefixul în– și bazele cărora li se atașează și de valorile conceptuale impuse de afixul menționat termenului derivat.
  • This paper, which falls into the field of derivational morphology, aims to analyse, from the logico-semantic viewpoint, the verbs derived with în– (îm–), excerpted from old Romanian texts.
    Starting from the assumption that, regardless of the stages of an idiom, there are sufficient means to render some aspects that have to do, in principle, with the internal lexical creativity of that particular language, it is interesting to emphasize the way in which ‘the change of state’ is reflected in old Romanian literary texts. The analysis grids include the semantic and morphological principles—adapted to our working material which consists of a corpus of religious and laic texts from the 16th–18th centuries.
    Our approach has focused on various possibilities of expressing the ‘transformation’ materialized in the evolutional-dynamic process, taking into account the categorial relations between în– and the bases to which it is attached, and the conceptual values imposed by the mentioned affix on the derived term.
Key words:
  • verb, derivare, schimbare de stare, prefix, vechea română literară, diacronie
  • verb, derivation, change of state, prefix, Old Romanian literary language, diachrony
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 18

11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
1Silvia MaznicAnaliza semantică a verbelor eventivePhilM, LV (5-6), 131-1382013pdf
html
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
11Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
14Camelia UșureluCategoria factitivului în limba românăEditura Universității din București2005
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
1Silvia MaznicAspecte ale dinamicii verbelor eventive ocazionaleLRM, XIV (9-10), 932004pdf
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
5Gavril IstrateOriginea limbii române literareEditura Junimea1981
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
63Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
28Ivan EvseevSemantica verbului
Categoriile de acțiune, devenire și stare
Facla1974
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN