“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (I)
  • The Homeric poems in Romanian attire. A diachronic analysis (I)

Author:
Publication: Diacronia, 2, A18
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Lucrarea pe care o propunem vizează istoria traducerilor românești ale poemelor homerice, din perspectiva evoluției limbii române literare. Pornim de la premisa că orice asemenea traducere reprezintă o probă de virtuozitate nu numai pentru traducătorul în cauză, ci și pentru limba și cultura modernă respectivă, așa încît este interesant de studiat modul în care dezvoltarea exegezei homerice și a teoriilor traductologice se manifestă în paralel cu etapele evoluției limbilor moderne. Grila de analiză va include, așadar, principii, metode și instrumente de lucru ale domeniilor amintite aici (istoria limbii, traductologie), dar și elemente împrumutate din gramatica constrastiv-tipologică, din filologie, în sensul restrîns al conceptului, din teoria mentalităților, istoria culturală ș.a. Demersul nostru evidențiază faptul că evoluția istorică a actului traducerii este marcată, în mod firesc, de personalitatea traducătorului (opțiuni teoretice, ideologice, pe lîngă competențe lingvistice, har poetic etc.), dar și de contextul cultural al epocii și al spațiului respectiv. Pentru cultura română, cel puțin, putem constata că, în ansamblu, versiunea cea mai recentă este și cea mai reușită.
  • The present study examines the history of the Romanian translations of the Homeric poems, from the perspective of the evolution of Romanian literary language. We start from the premise that any such translation represents a test of virtuosity not only for the particular translator, but also for the respective modern language and culture, therefore we find it interesting to study the manner in which the development of Homeric exegesis and of translation theories parallel the phases of evolution in modern languages. Therefore the analytical framework will include principles, methods and instruments operating in such domains as language history, translation studies, as well as elements borrowed from contrastive-typological grammar, from philology, in the restrictive sense of the concept, from the theory of mentalities, cultural history and others. Our undertaking highlights the fact that the historical evolution of the act of translation is, naturally, marked by the translator’s personality (theoretical and ideological options, as well as linguistic competences, poetic flair), but also by the cultural context of the respective age and space. At least in the case of Romanian culture, it is noteworthy that, on the whole, the most recent version is also the best.
Key words:
  • traducere, contact lingvistic, diacronie, filologie, limbă literară
  • translation, language contact, diachrony, philology, literary language
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 3

References in this publication: 2

38Pierre ChantraineDictionnaire étymologique de la langue grecque
Histoire des mots
Klincksieck1968; 1983
100A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN