“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Cuvinte de substrat examinate din perspectiva geografiei lingvistice

Author:
Publication: Philologia, LXI (5-6), Section Dialectologie, p. 105-131
p-ISSN:1857-4300
Publisher:Academia de Științe a Moldovei
Place:Chișinău
Year:
Abstract:
 • [Words of substratum examined from linguistic geography perspective]
  The article presents the results of the research of substrate words from the perspective of linguistic geography (letters A and B, partially) in the geographical and linguistic space of the East Prut.
  The presentation of the language material is done with words arranged in alphabetical order.
  The first part of the presentation of each word includes its definition in Romanian lexicographic sources (ED-Explanatory Dictionary, RLD-Romanian Language Dictionary), information about the first attestations, etymological aspects of the word and its attribution to the substrate. At the end of Part I, data are provided on the presence of the word examined in the Romanian language dialects of the Southern Danube.
  The second part of the presentation of each word contains data regarding the territorial (geographical) spread according to the dialectological sources: MAL (Moldovan Atlas of Languages, Vol. I and II), RALR.Bas (Romanian Atlas of Languages by Regions, Bessarabia, North Bukovina and Transnistria, Vol. I-IV), CCDA (Common Carpathian Dialectological Atlas, Vol. I-VII), DT (Dialectal Texts, Vol. I-III et al.), DD (Dialectal Dictionary, Vol. IV) and others.
  The presented information is only a small part of a larger piece about the territorial spread of the words of substrate in the Romanian language spoken to the East of Prut.
 • În articol sunt prezentate rezultatele cercetării cuvintelor de substrat din perspectiva geografiei lingvistice (literele A şi B, parţial) în spaţiul geografic şi lingvistic din estul Prutului.
  Prezentarea materialul de limbă se face pe cuvinte aranjate în ordine alfabetică.
  Prima parte a prezentării fiecărui cuvânt cuprinde definirea lui în surse lexicografice româneşti (DEX, DLR), date despre primele atestări, aspecte etimologice ale cuvântului şi atribuirea lui substratului. În finalul părţii I se aduc date despre prezenţa cuvântului examinat în dialectele limbii române din sudul Dunării.
  În partea a doua a prezentării fiecărui cuvânt se conţin date privitoare la răspândirea teritorială (geografică) potrivit surselor dialectologice: ALM (Atlasul lingvistic moldovenesc vol. I şi II), ALRR. Bas (Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, Nordul Bucovinei, Transnistria vol. I-IV), ADCC (Atlasul dialectologic carpatic comun vol. I-VII), TD (Texte dialectale, vol. I-III ş.a.), DD (Dicţionar dialectal, vol. I-V) ş.a.
  Materialul prezentat este doar o parte mică dintr-o lucrare mai mare privind răspândirea teritorială a cuvintelor de substrat în limba română vorbită la est de Prut.
Key words:
 • Romanian language, dialectology, local word, meaning, point of inquiry, linguistic atlas, dialectal texts, territorial spread
 • limba română, dialectologie, cuvânt autohton, semnificaţie, punct de anchetă, atlas lingvistic, texte dialectale, răspândire teritorială
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 9

28Anatol EremiaDicţionar explicativ și etimologic de termeni geograficiEditura Știința2006
32Grigore BrâncușCercetări asupra fondului traco-dac al limbii româneInstitutul Român de Tracologie; Editura Dacica1995; 2009
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
26Ion I. RussuElemente autohtone în limba română
Substratul comun româno-albanez
Editura Academiei1970
27Vasile ScurtuTermenii de înrudire în limba românăEditura Academiei1966, 1969html
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
46Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: