“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Dinamica în limbă
  • Dynamics in language

Author:
Publication: Diacronia, 9, A134
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Limba este supusă unui proces de dublă definire: prin atributul sistemului de realitate statică, datorată inerției la schimbare, și prin caracterul de permanentă producere de acte de limbaj, prin vorbire. Sub presiunea nevoilor concrete de comunicare, o limbă se află într-o continuă dinamică ce asigură progresul sau regresul limbii, ambele aspecte, alături de modificările neutre, reprezentînd, în fapt, evoluția limbii. Articolul vine astfel cu o necesară delimitare conceptuală între evoluția și progresul limbii, pe de o parte, dar și între cauzele ce determină evoluția și evoluția în sine, ca proces.
    Lingvistica a cunoscut abordări radical diferite asupra obiectului său de studiu, limbajul natural uman: perspectivele asupra limbii diferă de la rețeaua de relații care fac elementele ce compun o limbă sau alta să capete calitatea de sisteme, la produs al libertății și voinței umane, căci limba nu poate fi separată de libertatea vorbitorilor, sau la atenția acordată semnificațiilor, acestea fiind întotdeauna construite social, pe baza interacțiunilor dintre membrii unei comunități. Într-o atare diversitate a punctelor de vedere exprimate în care divergența domină convergența, articolul își propune în subsidiar să fixeze din perspectivă diacronică definirea lingvisticii ca însemnînd, în principal, istoria evoluțiilor pe care limbajul le-a cunoscut de la începuturile sale.
  • Language is subjected to a double definition process: by the static reality characteristic of the system, due to inertia to change, and by its permanent character regarding the language acts producing, through speaking. Because it is under the pressure of concrete communicative needs, a language is subjected to a continuous dynamics assuring the language progress or regress, both aspects, together with neutral modifications, actually meaning, in the Darwinist perspective, the language evolution. The article, thus, comes with a necessary conceptual delimitation between the language evolution and progress, on the one hand, but also between causes which determine the evolution and the evolution in itself, as a process.
    Linguistics has faced radically different approaches on its topic of study, natural human language; the perspectives on language differ from the relationships network which make the elements creating one language or another to get the quality of systems, to a product of man’s will and freedom, because the language cannot be separated from the speakers’ freedom, or to the attention paid to meanings, these being always socially constituted, based on the interactions between a community members. In such a diversity where divergence dominates convergence, this article intends, in subsidiary, to fix, from an diachronic perspective, the definition of linguistics as being, in fact, the history of evolutions the language has met since its beginnings.
Key words:
  • evoluție, darwinism, limbă, diacronie, lingvistică
  • evolution, Darwinism, language, diachrony, linguistics
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 1

References in this publication: 7

3Alexandru Gafton, Emanuel GaftonReality, Science, MethodGIDNI, 4, 9-242017pdf
html
2Jean-Louis DessallesCătre originile limbajului: o istorie naturală a vorbiriiEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
3Vernon Lyman KelloggDarwinismul astăziCasa Editorială Demiurg2017
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
29Alexandru Graur, Sorin Stati, Lucia WaldTratat de lingvistică generalăEditura Academiei1971
14Lucia WaldProgresul în limbă
Scurtă istorie a limbajului
Editura Științifică; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1969; 2017

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN