“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Variația diacronică și cîmpul lexical. Implicaţii teoretice și practice
  • Diachronic variation and the lexical field. Theoretical and practical implications

Author:
Publication: Diacronia, 2, A26
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Articolul de față are în vedere importanța variației diacronice în cadrul cercetărilor dedicate cîmpului lexical, precum și implicațiile la nivelul aplicațiilor practice. Se disting două perspective de cercetare majore în domeniu, cea tradițională, lipsită de un instrumentar propriu-zis pentru o cercetare semantică, și cea modernă, care beneficiază de contribuțiile aduse de lingvistica structurală. Este pusă în evidență importanța pe care o are variația diacronică pentru fiecare dintre aceste două perspective, precum și impactul la nivel practic. Dacă în cazul primei perspective, analiza dicronică a unui cîmp onomasiologic este o trăsătură definitorie, cadrul teoretic al perspectivei moderne exclude cercetarea variației unui cîmp, atît în plan diacronic, cît și în plan sincronic. În partea finală a articolului este arătată importanța descrierii din perspectiva modernă a unui cîmp lexical la fiecare nivel al variației sale, sincronice sau diacronice. Acest fapt conduce la o identificare mai exactă a semnificației cuvintelor ce fac parte dintr-un cîmp în cadrul fiecărei variante a unei limbi istorice. De asemenea, este exemplificată utilitatea acestor rezultate în cadrul lexicografiei.
  • This paper tackles the importance of diachronic variation within the framework of the research dedicated to the lexical field, as well as the implications at the level of practical applications. Two major research perspectives can be distinguished in the field, the traditional one, lacking the adequate technicalities for semantic research, and the modern one, benefiting from the contributions brought about by structural linguistics. The importance of diachronic variation is highlighted for each perspective, next to its impact at the practical level. If in the case of the former perspective the diachronic variation of an onomasiological field is a defining trait, the theoretical framework of the modern perspective excludes the inquiry into a variation of a field, diachronically as much as synchronically. In the final part of the article we focus on the importance of describing, from a modern perspective, a lexical field, at every level of its variation, be it synchronic or diachronic. This leads to a more exact identification of the significance of words belonging to a certain field, within the framework of each version of a historical language. The utility of these results is also exemplified against the background of lexicography.
Key words:
  • diacronie, evoluția limbilor, diferențiere dialectală, istoria limbii, semantică istorică
  • diachrony, language evolution, dialectal differentiation, history of language, historical semantics
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 1

References in this publication: 1

10Dinu MoscalTeoria câmpurilor lexicale
Cu aplicaţie la terminologia populară a formelor de relief pozitiv
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2013html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN