“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Comentarii asupra surselor Lexiconului slavon-rutean al lui Pamvo Berînda
  • Comments upon the sources of the Church Slavonic–Ruthenian Lexicon by Pamvo Berynda

Author:
Publication: Diacronia, 14, Section Lexicografia în epoca veche și premodernă: surse, A191
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Articolul examinează cîteva dintre sursele Lexiconului slavon-rutean al lui Pamvo Berînda. Identificarea surselor dicționarului și a tuturor citatelor ascunse este o sarcină importantă pentru prezentarea corectă a materialelor acestui monument lexicografic. Materialele citate prezentate în Lexicon sînt împărțite în două grupe: materiale care nu au indicată sursa (un exemplu este Tălmăcirea vorbelor greu de înțeles) și materiale care au indicată sursa. Pentru al doilea caz este furnizată o listă neexhaustivă a unor asemenea exemple. Astfel de citate arată că Berînda a folosit în Lexiconul său în primul rînd lucrări la tipărirea cărora a participat el însuși. Acestea sînt Comentariul la Faptele Apostolilor și Comentariul la cele 14 Epistole ale Sfîntului Apostol Pavel, ambele aparținînd lui Ioan Gură de Aur, și Evanghelia didactică. Utilizarea intrărilor de dicționar din Tălmăcirea vorbelor greu de înțeles, lexicon întocmit în baza vocabularul din Scara Raiului, și din Tălmăcirea numelor după alfabet a lui Maxim Grecul confirmă interesul lui Berînda, indicat și de alți cercetători, pentru tradiția lexicografică anterioară.
  • The article examines some of the sources of Pamvo Berynda’s Church Slavonic–Ruthenian lexicon. Identifying the sources of the dictionary and all the hidden quotes is an important task for the correct presentation of the content of this lexicographical monument. The quoted content presented in the Lexicon is divided into two groups: material that did not indicate the source (an example is the Interpretation of words difficult to understand) and materials that indicated the source. For the second case, a non-exhaustive list of such examples is provided. Such quotations show that, for his Lexicon, Berynda mainly used works in the printing of which he himself participated. These are the Homilies on the Acts of the Apostles and the Homilies on the 14 Epistles of the Holy Apostle Paul, both belonging to John Chrysostom, along with the Didactic Gospel. The use of dictionary entries in the Interpretation of words difficult to understand, a lexicon based on the vocabulary from the Ladder of Divine Ascent, and from Interpretation of words in alphabetical order by Maximus the Greek confirms Berynda’s interest, indicated by other researchers as well, for the previous lexicographic tradition.
Key words:
  • lexicologie istorică, documente vechi, filologie, editarea textelor
  • historical lexicology, old documents, philology, text editing
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN