“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Despre Arhiva veche a Tribunalului județului Lăpușna și despre cele 2345 de documente ale sale din secolele XV–XIX
  • On the old archive of the Lăpușna County Court and on its 2345 documents from the 15th–19th centuries

Author:
Publication: Diacronia, 11, A163
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • La 10 iulie 1926, Prim-Președintele Tribunalului Lăpușna, judecătorul Eugen Ionescu-Dârzeu, și directorul regional al Arhivelor României, L. T. Boga, au semnat actul de predare-primire a arhivei vechi a Tribunalului Lăpușna, care cuprindea aproximativ 2345 de documente. La inventariere, L. T. Boga și arhiviștii de la Chișinău au întocmit un opis, care a fost dactilografiat în mai multe exemplare, dintre care unul (exemplarul 3), pe care îl publicăm acum, a ajuns în colecțiile Bibliotecii Academiei Române, probabil din arhiva judecătorului E. Ionescu-Dârzeu. Astăzi, această colecție a fost integrată în Fondul 220 de la Arhivele de la Chișinău. În urma unei priviri de ansamblu asupra documentelor publicate din această arhivă, pot opina că aproximativ un sfert (în jur de 500) au fost editate, mai ales de L. T. Boga și de editorii colecției Moldova în epoca feudalismului, rămînînd pe seama cercetătorilor de acum și din viitor editarea integrală sau în rezumat, tematic sau cronologic, a altor acte din această colecție.
    Pînă la împlinirea acestui deziderat, prin editarea critică acestui opis sînt introduse în circuitul științific aproximativ 2000 de documente, chiar dacă sub formă de rezumat. Acest important instrument de lucru arhivistic, cuprinde informații inedite despre istoria Moldovei, mai ales a ținuturilor din stînga Prutului, de dinainte și de după 1812, atît privitoare la istoria politică și socială, cît și la istoria locală, la toponimie sau la genealogie.
  • On July 10, 1926, the First-President of the Lăpușna Court, judge Eugen Ionescu-Dârzeu and the regional manager of the Romanian Archives, L. T. Boga, signed the acceptance protocol for the old archive of the Lăpușna Court, which comprised around 2,345 documents. During the inventorying process, L. T. Boga and the archivists in Kishinev typed several copies of an opis, of which one (copy No. 3)—which I feature here—ended up in the collections of the Romanian Academy Library, probably from the archive of judge E. Ionescu-Dârzeu. Currently, this collection was integrated to Fund 220 within the Kishinev Archives. Following a global appraisal of the documents published from this archive, I may state that around a quarter of them (approximately 500) were edited, mainly by L. T. Boga and by the editors of the collection Moldova în epoca feudalismului. It is the responsibility of present or future researchers to edit integrally or as abstracts, on a theme-based or chronology-based approach, other documents within this collection.
    Until the fulfilment of this desideratum, the critical editing of this opis introduces in the scientific circuit around 2,000 documents, as abstracts. This important archival work tool comprises unpublished information about the history of Moldova, mostly of the regions left from the Pruth River, before and after 1812, concerning both the political and social history and the local history, the toponymy or the genealogy.
Key words:
  • Moldova, Basarabia, sate, documente medievale, documente premoderne
  • Moldova, Bessarabia, villages, medieval documents, premodern documents
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 2

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN