“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Lucian Blaga – traductologul
  • Lucian Blaga – the translation theorist

Author:
Publication: Diacronia, 10, A146
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Cercetarea noastră are drept obiect de studiu metatextele semnate de Lucian Blaga în calitate de traducător, propunîndu-și să demonstreze că, prin preferința sa pentru traducerea etnocentrică și prin concepția sa despre traducerea poetică ca interpretare, Blaga se remarcă drept un ideolog al traducerii. Premisa de la care pornește cercetarea noastră este observația formulată de Sean Cotter, conform căreia la Blaga traducerea devine contestare a politicii lingvistice impuse în România anilor 50 de noul regim. În acest sens, analizăm dihotomia periferie vs centru în traducere și importanța procesului de traducere în România acelor ani. Modelul propus de Lawrence Venuti în traductologia actuală este inversat în cazul traducerii vizate de studiul nostru: nu doar că traducătorul își abandonează haina „invizibilității”, dar traducerea etnocentrică devine, în sine, practică a contestării. Analiza metatextelor semnate de Blaga demonstrează modernitatea concepției sale asupra traducerii și faptul că acesta poate fi considerat un traductolog avant la lettre. O mai atentă analiză a metatextelor ar contribui la o mai mare vizibilitate a tendințelor existente în traductologia românească.
  • Our research focuses on the metatexts signed by Lucian Blaga as a translator. We prove that, due to the preference of Blaga for ethnocentric translation and his philosophy on poetic translation seen as interpretation, he is a translation theorist. The premise on which we base our research is represented by the remark belonging to Sean Cotter, according to which, in the case of Blaga, translation is a manner of challenging the linguistic policy imposed in Romania during the 1950s by the new regime. In this regard, we analyse the dichotomy margins vs centre in translation and the importance of the translation process in Romania during that decade. The pattern suggested by Lawrence Venuti in nowadays Translation Studies is reversed in the case of the translation subjected to our study: the translator abandons its “invisibility”, while ethnocentric translation becomes, in itself, a technique of resistance. The analysis of certain metatexts signed by Blaga proves that he had a modern philosophy on translation, which allows us to consider him a translation scholar avant la lettre. Thus, a careful analysis of metatexts signed by translators of that period would contribute to a greater visibility of trends existing in Romanian Translation Studies.
Key words:
  • traducere, analiză comparată, contact lingvistic
  • translation, comparative analysis, linguistic contact
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 2

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN