“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • O diferențiere atipică: Vaslui vs Vasluieț
  • An atypical differentiation: Vaslui vs Vasluieț

Author:
Publication: Diacronia, 8, A122
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Studiul încearcă să ofere o explicație unei microstructuri toponimice, analizînd în ce măsură aceasta se încadrează într-un tip deja prezent în lucrările de specialitate sub numele de diferențiere hidronimică. Neutralizarea unei opoziții create la nivelul numelui între un curs de apă și afluentul său principal, în urma unui proces de extensie hidronimică, este marcată în planul denominației prin substituirea formei de bază a hidronimului de către forma sa diminutivală. Pentru a urmări o eventuală evoluție a raportului de desemnare au fost utilizate surse diverse, relevante pentru o analiză a numelor atît la nivel popular, cît și oficial, consemnate în documente scrise sau înregistrate la fața locului prin anchete directe. Atestările conduc la concluzia că sîntem în prezența unei diferențieri hidronimice, cel puțin la un anumit nivel, dar nu este vorba în acest caz de extensia numelui afluentului principal asupra cursului de apă confluent.
  • This research aims at offering an explanation to a toponymic microstructure, analysing to what extent this can be classified in a type already discussed in some works of specialty under the name of hydronymic differentiation. Neutralization of an opposition created at the name level between a watercourse and its main tributary, as a result of a process of hydronymic extension, is marked at the denominative level through the substitution of the basic form of the hydronym by its diminutive form. In order to monitor a possible evolution of the relationship of designation, diverse sources have been used, relevant for an analysis of the names both at popular level and official one, noted in written documents or recorded in the field through direct inquiries. The attestations lead to the conclusion that we do have a hydronymic differentiation, at least at a certain level, but in this case we don’t have an extension of the name of the main tributary over the confluent watercourse.
Key words:
  • cîmp toponimic, diferențiere hidronimică, extensie toponimică, diminutiv, afluent
  • toponymic field, hydronymic differentiation, toponymic extension, diminutive, tributary watercourse
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 1

35Dragoș MoldovanuTeoria câmpurilor toponimice
Cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN