“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Configurarea cîmpurilor toponimice de tip polarizant ilustrată prin exemple din TTRM, II, 1–2
  • The configuration of polarizing toponymic fields illustrated by examples from TTRM, II, 1–2

Author:
Publication: Diacronia, 8, A117
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Cîmpul toponimic este un ansamblu denominativ concentrat în jurul unui nucleu, desemnînd din perspectiva denominatorului obiectul de maximă importanță (socio-)geografică dintr-o microzonă, față de care se subordonează unul sau mai multe derivate toponimice, reprezentînd toponime care denumesc obiecte de importanță secundară din imediata vecinătate. Procesele care generează o astfel de structură toponimică sînt polarizarea, care antrenează realități din clase (socio-)geografice diferite, și diferențierea, manifestată în cadrul aceleiași categorii (socio-)geografice. Pentru articolul de față interesează doar cîmpurile toponimice de tip polarizant, a căror configurare corectă este condiționată întotdeauna de reperarea indubitabilă a nucleului polarizator. Demersul nu vizează, așadar, identificarea etimologiei toponimice primare, adică a raportulului de desemnare dintre toponimul-nucleu și obiectul geografic denumit, ci stabilirea direcției de polarizare în cadrul cîmpului, a așa-numitei etimologii secundare, care relevă și explică relația de dependență a fiecărui derivat toponimic față de polarizator.
  • The toponymic field represents a denominative ensemble concentrated around a nucleus, designating from the denominator’s perspective an object of maximum (socio)geographical importance in a micro-area, to which one or more derivate toponyms are subordinated, representing toponyms of secondary importance in their close proximity. The processes generating such a toponymic structure are polarization, which deals with (socio)geographical realities belonging to different classes and differentiation, which involves the same (socio)geographical reality. In this study we focus on the polarizing toponymic fields, whose accurate configuration is always conditioned by the identification beyond doubt of the polarizing nucleus. Therefore, our aim is not to identify the primary toponymic etymology, that is the designation relationship between the nucleus-toponym and the designated geographical object, but to establish the direction of polarization within the field, the so-called secondary etymology, that reveals and explains the relation of dependence of each toponymic derivate towards the polarizing factor.
Key words:
  • toponimie, cîmp toponimic, polarizare, etimologie, contact lingvistic
  • toponymy, toponymic field, polarization, etymology, linguistic contact
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 3

35Dragoș MoldovanuTeoria câmpurilor toponimice
Cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
17Mircea CiubotaruOronimia și hidronimia din bazinul superior al BârladuluiCasa Editorială Demiurg2001
4Dragoș MoldovanuStratificarea genetică a toponimiei româneşti şi problema continuităţii românilor (I)ALIL, XXIX, 3731983-1984pdf
html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN