“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Categoria etnică din perspectivă lingvistică
  • The ethnic category from a linguistic perspective

Author:
Publication: Diacronia, 5, A73
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • În această lucrare, propun analiza din perspectivă lingvistică a construcției unei categorii etnice din România care este denumită prin cel puțin doi termeni: țigan și rom. Conceptul de categorie se referă la membrii unui anumit grup care se diferențiază de alte grupuri printr-un set de elemente specifice recunoscute la nivelul unei comunități mai largi. În interacțiune, indivizii apelează frecvent la categorii și la setul de trăsături pe care îl poartă o anumită categorie, deoarece este mai ușor de operat cu seturi de cunoștințe decît cu referințe pentru fiecare individ în parte. Analiza are la bază o serie de expresii și locuțiuni, proverbe și glume care au circulat (sau încă mai circulă) în spațiul românesc și care au conturat, la nivelul mentalității colective, imaginea unei categorii etnice a cărei denumire (încă) oscilează între doi termeni. Textele au fost grupate în funcție de diverse stereotipuri asociate categoriei etnice avute în vedere, evidențiind conotațiile peiorative ale utilizărilor termenului țigan în raport cu categoria etnică rom, o categorie „goală” de semnificație, care poate fi „umplută” cu elemente ce pot creiona o imagine pozitivă.
  • In this paper, I put forward an analysis from a linguistic perspective of an ethnic category in Romania that is defined by at least two terms: gypsy and Romany. The concept of category refers to the members of a particular group that sets apart from other groups by a set of specific elements acknowledged at the level of a larger community. In interaction, individuals frequently use categories and the set of features that a certain category is characterized by, since it is easier to deal with sets of knowledge than with references for each individual separately. The analysis is based on a series of expressions and phrases, proverbs and jokes which were (or still are) getting about in the Romanian space and which delineated, at the level of the collective mentality, the image of an ethnic category whose name (still) oscillates between two terms. The texts were grouped depending on the different stereotypes associated with the ethnic category under discussion, by highlighting the pejorative connotations of the uses of the term gypsy in relation to the ethnic category Romany, a significance-free category that can be ‘filled up’ by elements that can sketch a positive image.
Key words:
  • sociolingvistică, antropologie lingvistică, diacronie
  • sociolinguistics, linguistic anthropology, diachrony
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 2

1Edda WeigandIdentity as a dialogic conceptLD, 5 (1), 7-222015
9John J. Gumperz (ed.)Language and Social IdentityCambridge University Press1982

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN