“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Modele culturale de standardizare lingvistică
  • Cultural models of linguistic standardization

Author:
Publication: Diacronia, 3, A36
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • În acord cu tendințele din teoria culturală (vezi Burke et al., 2000), lingvistica cognitivă evidențiază faptul că noi înțelegem realitatea socială prin prisma unor modele, „modele culturale” sau „teorii naive (populare)”, și, de la Holland & Quinn (1987) la Lakoff (1996) și Palmer (1998) pînă la Dirven et al. (2001a, 2001b), specialiștii în lingvistică cognitivă au demonstrat că instrumentarul tehnic al lingvisticii cognitive poate fi utilizat pentru a arăta că perspectivele noastre asupra realității sociale sînt modelate pe baza unor de tipare de gîndire. Însă, dacă limba este o realitate socială și culturală, ce modele ne formează concepția despre limbă? Mai exact, care sînt modelele care formează modul nostru de a gîndi despre limbă ca fenomen social? Care sînt paradigmele pe care le folosim pentru a gîndi despre limbă, nu neapărat ca structură lingvistică (așa cum se observă în Reddy 1979), ci ca variație lingvistică, adică modelele despre felul în care varietățile lingvistice sînt răspîndite într-o comunitate lingvistică și maniera prin care această distribuție ar trebui evaluată?
    Scopul lucrării de față este de a discuta existența a două modele de bază: cel raționalist și cel romantic. Voi cartografia modalitățile prin care aceste două modele interacționează, voi descrie evoluția lor în curgerea timpului și voi explora modul în care ele pot fi întrebuințate pentru a analiza variația lingvistică actuală.
  • In line with well-known trends in cultural theory (see Burke et al., 2000), Cognitive Linguistics has stressed the idea that we think about social reality in terms of models – ‘cultural models’ or ‘folk theories’: from Holland & Quinn (1987) over Lakoff (1996) and Palmer (1996) to Dirven et al. (2001a, 2001b), Cognitive linguists have demonstrated how the technical apparatus of Cognitive Linguistics can be used to analyze how our conception of social reality is shaped by underlying patterns of thought. But if language is a social and cultural reality, what are the models that shape our conception of language? Specifically, what are the models that shape our thinking about language as a social phenomenon? What are the paradigms that we use to think about language, not primarily in terms of linguistic structure (as in Reddy 1979), but in terms of linguistic variation: models about the way in which language varieties are distributed over a language community and about the way in which such distribution should be evaluated?
    In this paper, I will argue that two basic models may be identified: a rationalist and a romantic one. I will chart the ways in which they interact, describe how they are transformed in the course of time, and explore how the models can be used in the analysis of actual linguistic variation.
Key words:
  • modele culturale, lingvistică cognitivă, psiholingvistică
  • cultural models, cognitive linguistics, psycholinguistics
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 1

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN