“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Dificultăți de traducere în limba română a Aforismelor lui Arthur Schopenhauer. O analiză contrastiv-diacronică (I)
  • Translation difficulties in the Romanian version of Arthur Schopenhauer’s Aphorisms. A contrastive and diachronic analysis (I)

Author:
Publication: Diacronia, 3, A35
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Lucrarea de față se concentrează asupra unei opere de maturitate a filozofului german Arthur Schopenhauer, Aforisme asupra înțelepciunii în viață, și asupra singurei versiuni românești a acesteia, realizate de Titu Maiorescu la sfîrșitul secolului al XIX-lea. Existența a cinci variante ale versiunii românești, publicate de traducătorul însuși de-a lungul a patru decenii, reprezintă o dovadă clară a faptului că transpunerea în românește a acestui text de filozofie practică a incumbat o serie întreagă de dificultăți de traducere. Urmărind modul în care Titu Maiorescu a încercat să rezolve aceste dificultăți, prin adoptarea anumitor soluții traductologice, am realizat o analiză a acestora, din perspectivă lingvistică, cercetarea urmînd concomitent două direcții: contrastivă (rezultată din supra- punerea textului-sursă și a textului-țintă) și diacronică (urmărind intervențiile realizate de același traducător asupra propriului text, la intervale de timp diferite). Demersul de analiză lingvistică a traducerii unui text filozofic ni s-a părut util nu doar studiului nostru, ci și viitorilor eventuali traducători ai Aforismelor, a căror intenție ar putea fi aceea de a adapta discursul versiunii românești a lui Titu Maiorescu la limba română contemporană, ținînd seama de evoluția evidentă a acesteia și, mai ales, a componentei sale de limbaj filozofic.
  • The present paper concentrates on a late work of the German philosopher Arthur Schopenhauer, Aphorisms on the Wisdom of Life, and on its only Romanian version, delivered at the end of the 19th century by Titu Maiorescu. The existence of five editions of this Romanian version, that have been published by the translator himself during a period of 40 years, represents a clear proof of the fact that transposing a German philosophical text into Romanian involved a series of translating difficulties. Observing the way Titu Maiorescu tried to overcome these difficulties by adopting specific translation solutions produced an analysis which was conducted from the linguistic perspective and which followed two directions: the contrastive one (as a result of direct comparison between source-text and target-text) and the diachronic one (which considered the interventions made by the same translator on his own text at different points in time). The linguistic analysis of a philosophical text was considered to be the most appropriate and useful approach not only for the present research, but also for future translators of the Aphorisms, who would aim at adapting the discourse of Titu Maiorescu’s version to the contemporary Romanian language, by taking into consideration its obvious evolution, especially in terms of its philosophical vocabulary.
Key words:
  • traducere, diacronie, analiză comparată
  • translation, diachrony, comparative analysis
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 1

References in this publication: 1

67Gabriela Pană Dindelegan (coord.)Gramatica de bază a limbii româneUnivers Enciclopedic Gold2010; 2016

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN