“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Pentru o istorie a punctuației românești
  • Towards a history of the Romanian punctuation

Author:
Publication: Diacronia, 3, Section Editorial, A33
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • În practica realizării edițiilor academice pentru textele românești din epoca veche și premodernă, chiar atunci cînd se înregistrează cu scrupulozitate, în aparatul critic, și sînt comentate în ample studii lingvistice și filologice variantele fonetice, morfologice, sintactice și lexicale pe care le cunoaște un text, erorile grafice, omisiunile și interpolările ș.a., problema punctuației este rezolvată în mod tacit, prin adăugarea unei punctuații sintactice raționale, după norma modernă. Procedeul are unele avantaje pentru cititorul de azi, însă, în fapt, falsifică textul, întrucît pune pe seama autorului originar, fie și neintenționat, faptele unui agent secundar: editorul. În plus, inexistența la noi a releveelor arheologice perfecte ale acestor texte—care să pună în evidență și habitudinile mai mult sau mai puțin conștientizate și constante ale scribilor din vechime—face imposibilă, deocamdată, alcătuirea unei istorii a punctuației românești. Rămîne aceasta un deziderat însă, a cărui realizare depinde de reevaluarea obiectivă a practicii editoriale contemporane.
  • In the process of constructing an academic edition for old and pre-modern texts, although they thoroughly record and comment the phonetic, morphological, syntactic, and lexical variants of a text, its omissions and interpolations, etc., the Romanian philologists tend to deal tacitly with the problem of punctuation, by adding rational, syntactic punctuation, according to the contemporary norm. This method has certain advantages for the general public, but, in fact, falsifies the text, because it puts the actions of a secondary agent—the editor—on the author. Moreover, the lack of perfect archæological relevations of the Romanian old and pre-modern texts—which would show, in this respect, the more or less consequent working habits of our early writers—leads, at least for the moment, to the impossibility of presenting the scientific community with a history of the Romanian punctuation. This is, nevertheless, an idea whose achievement depends on an objective re-evaluation of our contemporary editorial practice.
Key words:
  • editarea textelor, filologie
  • text editing, philology
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 1

0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016

References in this publication: 8

182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
3Paul SaengerSpace Between Words
The Origins of Silent Reading
Stanford University Press1997
2Violeta BarbuProbleme și orientări în editarea literaturii medievaleLR, XXXVII (2), 1431988
17Ion Gheție, Alexandru MareșIntroducere în filologia românească
Probleme. Metode. Interpretări
Editura Enciclopedică Română1974
10Liviu OnuCritica textuală și editarea literaturii române vechi
Cu aplicații la cronicarii Moldovei
Minerva1973
69Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968
10Demostene RussoCritica textelor și tehnica edițiilorSocec & Co.1912

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN