Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Filipeni, 3, 8 în limba română: un caz de primat al normei
  • Philippians, 3, 8 in Romanian language: a case of primacy of norm

Autor:
Publicația: Diacronia, 11, A159
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • În lucrarea de față, studiul variantelor pe care traducătorii textului biblic în limba română le-au dat în epoca veche și contemporană fragmentului de sub Filipeni, 3, 8, ce conține, în versiunea grecească, un cuvînt rar în Biblie (σκῠ́βᾰλον), pune în evidență faptul că actul traducerii așază textul pe făgașul unei limbi, supunîndu-l stării limbii de la un moment dat și evoluției acesteia. În orice moment, se manifestă o ajustare formală, ce urmează la ceea ce se consideră a fi corect ori cel puțin posibil din punct de vedere lingvistic: mai întîi, este cea a textului străin la limba nouă, româna; apoi, este cea a textului românesc la înnoirile limbii române—ajustare care poate să ignore, de la un moment dat în istoria producerii și receptării textului respectiv în limba și cultura română, solicitările originare; astfel, corectitudinea textului e controlată de norma limbii și de aparența de acuratețe semantică a lui.
    În ultima secvență din Fil, 3, 8, istoria redării elementului comparației în limba română constituie un caz foarte bun de primat al normei limbii asupra conținutului originar (în raport cu textul-sursă direct)—recuperabil, dar exclusiv pe cale metalingvistică.
  • In the present paper, the study of the variants given by the translators of the bible text into the Romanian language during the old age and contemporary to the verse under Philippians, 3, 8, which contains in the Greek version a rare word in the Bible (σκῠ́βᾰλον), highlights the fact that the act of translation places the text on the path of a language, subjecting it to the state of the language at a given moment and to its evolution. At any moment, there is a formal adjustment, which follows what is considered to be correct or at least linguistically possible: first, it is that of the foreign text to the new language—Romanian; then, it is that of the Romanian text to the renewals of the Romanian language—adjustment that may ignore the original requirements, from a given moment in the history of producing and receiving that text in the Romanian language and culture; thus, the correctness of the text is controlled by the norm of the language and by the appearance of its semantic accuracy.
    In the last sequence of Phil, 3. 8, the history of rendering the element of comparison in the Romanian language constitutes a very good case of primacy of the norm of the language over the originary content (in relation to the direct source text)—recoverable, but exclusively by metalinguistic means.
Cuvinte-cheie:
  • semantică istorică, limbă literară, filologie, traducere
  • historical semantics, literary language, philology, translation
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 14

3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
2Dragoș MoldovanuFinalitatea textelor slavo-române intercalate din Evul Mediu românescTDR, I, 103-1232009pdf
html
171Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
112Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
91Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
114Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
74Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
131Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
7Mariana CostinescuBiblia lui Luther, unul din izvoarele Apostolului coresianLR, XXIX (2), 1271980
136Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
96A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
106I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
85Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865
103Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO