Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Toponimul Dorna. Probleme de etimologie și de interferență lingvistică
  • The Dorna toponym. Etymology and linguistic interference issues

Autor:
Publicația: Diacronia, 4, A56
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Stabilirea unei etimologii toponimice presupune identificarea modului în care faptele de limbă legate de nume se raportează la realitatea desemnată și la contextul socio-geografic al acesteia. Studiul toponimului Dorna este un caz ce demonstrează că există situații în care cunoașterea realității extralingvistice în plan diacronic devine un argument pentru valabilitatea unei interpretări lingvistice. Analiza toponimelor omonime, a derivatelor și a sintagmelor care conțin acest toponim în raport cu realitatea desemnată și istoricul acesteia indică seriile de toponime cu istoric similar, în cazul de față fiind vorba despre cele cu origine descriptivă și cele cu origine personală. Analiza cîmpului toponimic al hidronimului Dorna (numele afluentului drept principal al Bistriței) pune în evidență schimbările de la nivelul nomenclaturii românești după contactul cu limba germană, prin intrarea sub administrația austriacă în perioada 1774–1918 a aproape întregului ansamblu socio-geografic corespondent acestui cîmp toponimic.
  • In order to establish a toponymic etymology one is supposed to identify the manner in which facts of language relating to names connect to the signified reality and its socio-geographic context. The study of the Dorna toponym represents such a case proving that there are situations in which a good knowledge of the extra-linguistic reality from a diachronic perspective becomes an argument in favour of the validity of a certain linguistic interpretation. The analysis of homonym toponyms, of the derivatives and phrases containing a specific toponym in relation to the designated reality and its history indicate toponymic series with a similar history. Our particular case deals with series of descriptive origins and personal origins. The analysis of the toponymic field of the hydronym Dorna (the name of the main right tributary of Bistrița river) emphasizes the changes affecting the Romanian proper names following the contact with the German language motivated by the country being governed by Austrian authorities in the period 1774–1918, changes that mainly influenced the entire socio-geographic context corresponding to this toponymic field.
Cuvinte-cheie:
  • toponimie, etimologie, contact lingvistic, diacronie
  • toponymy, etymology, linguistic contact, diachrony
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

32Dragoș MoldovanuTeoria câmpurilor toponimice
Cu aplicaţie la câmpul hidronimului Moldova
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
27Anatol EremiaDicţionar explicativ și etimologic de termeni geograficiEditura Știința2006
2Dragoș MoldovanuSufixul-ari (pl. lui -ar) în toponimia românească. Origine, funcţionalitate, dinamicăALIL, XXVII, 211979-1980pdf
html
17Dragoș MoldovanuPrincipii ale lexicografiei toponimiceALIL, XXIII, 731972pdf
html
80Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
179Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
229August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
57Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO