“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Despre desfacerea proprietăților din Moldova după pacea de la București (1812). Cîteva adăugiri
  • On the separation of the Moldavian estates after the Bucharest Peace (1812). Several additions

Author:
Publication: Diacronia, 9, A130
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • După ocuparea Moldovei dintre Prut și Nistru, Imperiul Rus a impus, prin pacea de la București, ca, în termen de 18 luni, proprietarii de moșii să-și aleagă partea de țară în care vor locui. Pentru o vreme, românii au crezut că armata rusă se va retrage, așa cum a făcut și altă dată, astfel că au amînat luarea unei decizii pînă în toamna anului 1813, atunci cînd au trebuit să se „desfacă” de moșiile din stînga sau din dreapta Prutului. Cei mai mulți dintre marii proprietari au ales să rămînă în Moldova de sub stăpînire otomană, de aceea, poporținal, cea mai mare parte dintre moșiile vîndute au fost din partea de țară ocupată de Imperiul rus. Modul cum s-a realizat acest proces a fost reconstituit de Alexandru Lapedatu (1916), iar prezentul articol aduce o serie de adăugiri și lămuriri, precum și o listă, inedită și nefolosită în istoriografia românească, cu 387 de sate și părți de sate, din Moldova din stînga Prutului, vîndute sau schimbate în ultimele două luni ale anului 1813 și în primele zile ale anului 1814. Totodată, din acest articol se poate observa, la nivel general, felul în care separarea proprietăților și a familiilor a dus la ruperea Moldovei, însă, totodată, în plan secund, acest noian de nume de așezări și de stăpîni va putea fi folosit, cîndva, la realizarea unui dicționar istoric și toponimic al localităților din stînga Prutului, după modelul aceluia alcătuit pentru localitățile din dreapta Prutului de colectivul de toponimie de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, coordonat de profesorul Dragoș Moldovanu.
  • After the occupation of Moldavia between the Pruth and the Dniester, the Russian Empire imposed, through the Bucharest peace, to the estate owners to choose within 18 months the country side where they would live. For a while, the Romanians believed that the Russian army would retreat, like it happened beforehand, so they postponed making a decision until the fall of 1813, when they had to “separate” themselves from the estates to the left or to the right of the Pruth. Most of the great landowners chose to stay in Moldavia under Ottoman domination. Hence, proportionally, most of the estates sold were on the side of the country occupied by the Russian Empire. The way this process unfolded was reconstructed by Alexandru Lapedatu (1916), and the current paper brings a series of additions and clarifications, as well as a list, unpublished and unused in the Romanian historiography, with 387 villages and parts of villages, from Moldavia left from the Pruth, sold or changed in the last two months of the year 1813 and in the first days of the year 1814. At the same time, this paper suggests, at a general level, the way the separation of estates and families led to the separation of Moldavia, but, at the same time, secondarily, this multitude of names of settlements and masters may be used, sometime in the future, to the elaboration of a historical and toponymic study of the localities from the left of the Pruth, following the model of the one elaborated for the localities on the right bank of the Pruth by the toponymy collective with the “A. Philippide” Romanian Philology Institute, coordinated by Prof. Dragoș Moldovanu.
Key words:
  • Moldova, Basarabia, pacea de la București, 1812, sate, tîrguri
  • Moldova, Bessarabia, Bucharest Peace, 1812, villages, small towns
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN