“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Amprenta modelelor străine în secțiunea de morfologie a gramaticii lui Ioan Piuariu-Molnar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Viena, 1788)
  • The influence of foreign patterns in the morphology section of Ioan Piuariu-Molnar’s grammar (Deutsch-Walachische Sprachlehre, Vienna, 1788)

Authors:
Publication: Diacronia, 7, A101
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Una din etapele pe care le-am parcurs în procesul de editare a gramaticii germano-române a lui Ioan Piuariu-Molnar a constat în identificarea modelelor urmate de autor. În literatura de specialitate este larg răspîndită afirmația că gramatica lui Molnar a avut ca model gramatica lui Samuil Micu și Gheorge Șincai, Elementa linguæ daco-romanæ sive valachicæ (Viena, 1780). Am constatat că, în cazul unor capitole ale gramaticii, se confirmă, în mod clar, influența acestui model. Există însă și capitole diferite de cele corespunzătoare din Elementa sau capitole care figurează doar în gramatica lui Molnar, nu și în cea a lui Micu și Șincai. Faptul se explică prin aceea că Molnar a urmat și modelul unor gramatici străine, care au avut în epocă un mare succes și o circulație intensă; este vorba de două gramatici ale limbii franceze, scrise în limba germană, cu terminologie gramaticală latinească: lucrarea lui J.R. des Pepliers, Nouvelle et parfaite grammaire royale françoise et allemande. Neue und vollständige königliche französische Grammatik, bisher unter dem Nahmen des Herrn der Pepliers vielmals herausgegeben (Leipzig, 1765, Tipografia M.G. Weidmanns Erben und Reich), respectiv gramatica lui Hilmar Curas, Erleichterte und durch lange Erfahrung verbesserte französische Grammatik (Berlin, 1759, Tipografia lui Friedrich Nicolai). În prezentul articol am relevat capitolele de morfologie în care este recognoscibilă influența gramaticilor lui Pepliers și Curas. Influența modelelor străine se reflectă în: organizarea internă a capitolelor, terminologia utilizată și corespondentele în limba germană ale cuvintelor; în privința ultimului aspect, am evidențiat, în studiul nostru, cazurile în care echivalentele germane indicate de Molnar pentru cuvintele românești sînt identice cu echivalentele germane indicate în gramatica lui Pepliers sau în cea a lui Curas pentru cuvintele din limba franceză.
  • One of the stages we have made in the process of publishing the German–Romanian grammar of Ioan Piuariu Molnar consisted in identifying the patterns followed by the author. The statement which claims that Molnar’s grammar followed the pattern of Samuel Micu and George Șincai’s grammar, Elementa linguæ daco-romanæ sive valachicæ (Vienna, 1780) is widespread in today’s literature review. We have found that, in case of some grammar chapters, the influence of this model is clearly confirmed. But there are also chapters different from their corresponding ones in Elementa or chapters that emerge only in Molnar’s grammar, not in that one of Micu and Șincai. This is explained by the fact that Molnar also followed the pattern of foreign grammars, which at that time were successful and were widely spread; these are two French grammars written in German with Latin grammatical terminology: the work of J.R. des Pepliers, Nouvelle et parfaite grammaire royale françoise et allemande. Neue und vollständige königliche französische Grammatik, bisher unter dem Nahmen des Herrn der Pepliers vielmals herausgegeben (Leipzig, 1765, M.G. Weidmanns Erben und Reich Printing House), respectively the grammar of Hilmar Curas, Erleichterte und durch lange Erfahrung verbesserte französische Grammatik (Berlin, 1759, Friedrich Nicolai Printing House). In this article we have revealed the chapters of morphology in which the influence of the Pepliers and Curas’ grammars is confirmed. The influence of foreign patterns is reflected in: the structure of the chapters, the used terminology and the German sequence of words; on the latter, we have highlighted where German equivalents for the Romanian words indicated by Molnar are identical with the German equivalents listed in Pepliers’ grammar or that of Curas for the French words.
Key words:
  • diacronie, contact lingvistic, gramatică istorică
  • diachrony, linguistic contact, historical grammar
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 4

26N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești
Studii și note filologice
Cronica2002
46Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
2. Contribuții socioculturale
Editura Științifică și Enciclopedică1978
3V. BologaTerminologia medicală românească a doctorului Ioan Piuariu (Molnár von Müllersheim)DR, IV (1), 3831924-1926pdf
99Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN